Guided Pluralistic Building Contour Completion

Xiaowei Zhang Wufei Ma Gunder Varinlioglu Nick Rauh Liu He and  Daniel Aliaga

The Visual Computer (TVCJ) - 2022


The Visual Computer (TVCJ) - 2022


Zhang, Xiaowei, et al. “Guided Pluralistic Building Contour Completion.” The Visual Computer (TVCJ), 2022.