Contrasting impacts of urban forms on the future thermal environment: example of Beijing metropolitan area

Long Yang Dev Niyogi Mukul Tewari Daniel Aliaga Fei Chen Fuqiang Tian and  Guangheng Ni

Environmental Research Letters - 2016


Environmental Research Letters - 2016


Yang, Long, et al. “Contrasting Impacts of Urban Forms on the Future Thermal Environment: Example of Beijing Metropolitan Area.” Environmental Research Letters, vol. 11, no. 3, IOP Publishing, 2016, p. 034018, doi:10.1088/1748-9326/11/3/034018.