LeRoP: A Learning-Based Modular Robot Photography Framework

Hao Kang Jianming Zhang Haoxiang Li Zhe Lin TJ Rhodes and  Bedrich Benes

https://arxiv.org/abs/1911.12470 - 2019


https://arxiv.org/abs/1911.12470 - 2019


Kang, Hao, et al. “LeRoP: A Learning-Based Modular Robot Photography Framework.” Https://Arxiv.org/Abs/1911.12470, 2019.