Controllable Shadow Generation Using Pixel Height Maps

Yichen Sheng Yifan Liu Jianming Zhang Wei Yin A. Cengiz Oztireli He Zhang Zhe Lin Eli Shechtman and  Bedrich Benes

Computer Vision -- ECCV 2022 - 2022


Computer Vision -- ECCV 2022 - 2022


Sheng, Yichen, et al. “Controllable Shadow Generation Using Pixel Height Maps.” Computer Vision -- ECCV 2022, Springer Nature Switzerland, 2022, pp. 240–56, doi:10.1007/978-3-031-20050-2_15.