Inverse Procedural Modeling of Branching Structures by Inferring L-Systems

Jianwei Guo Haiyong Jiang Bedrich Benes Oliver Deussen Xiaopeng Zhang Dani Lischinski and  Hui Huang

ACM Trans. Graph. - 2020


ACM Trans. Graph. - 2020


Guo, Jianwei, et al. “Inverse Procedural Modeling of Branching Structures by Inferring L-Systems.” ACM Trans. Graph., vol. 39, no. 5, Association for Computing Machinery, June 2020, doi:10.1145/3394105.